Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Roma media

Sídlo: Ďurkov č.316, 044 19

IČO: 42 332 451

Telefón: 0907 315 255

kontaktná osoba:Mgr. Jarmila Vaňová

email: jarmilavanova.romed@gmail.com

 

 

Opis predmetu zákazky:

Zákazka na služby spojené s nakrútením audiovizuálneho diela s názvom Rómske muzikantské rody v premenách času.

 

Predmetom zákazky je nakrútenie dvoch audiovizuálnych diel v rámci projektu KNM 2016 o dĺžke každé 15 min. Cieľom je zachovať a priblížiť tradičnú rómsku kultúru cez rómske muzikanstské rodiny, ich pohľad na vývoj muziky, herných štýlov,

Zákazka v sebe zaŕňa :

strih, réžiu, redakčné práce, zvukové práce, kameramanské práce, práca scénaristu a prekladateľské práce. Jedná sa o služby.

 

3000 EUR

158 EUR vlastný vklad organizácie

 

Cena a spôsob určenia ceny:

  1. a) Cena za predmet zákazky v sebe zahŕňa všetky náklady spojené s uskutočnením predmetu zákazky.
  2. b) Cena za ponúkané služby je stanovená primerane, cenám bežným za dané služby- viď rozpočet RTVS za reláciu

c)Cena je stanovená v EUR bez DPH

 

Hodnota zákazky bola určená na základe štrukturovaného rozpočtu v projekte „Rómske muzikantské rody v premenách času“, na základe pridelenej dotácie z Úradu vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, program Kultúra národnostných menšín 2016. Projekt trvá od 01. júna 2016 do 30. novembra 2016.

 

 

  1. mája 2016

 

 

Roma media

Mgr. Jarmila Vaňová