Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Roma media Sídlo: Ďurkov č.316, 044 19 IČO: 42 332 451 Telefón: 0907 315 255 kontaktná osoba:Mgr. Jarmila Vaňová email: jarmilavanova.romed@gmail.com     Opis predmetu zákazky: Zákazka na služby spojené s nakrútením audiovizuálneho diela s názvom Rómske muzikantské rody v premenách času.   Predmetom zákazky je nakrútenie dvoch audiovizuálnych diel v rámci […]